30 เม.ย.รู้ผลเอ-เน็ต ?

     จากกรณีเกิดปัญหาความไม่เชื่อมั่นในผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน โอ-เน็ต (O-NET) และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง เอ-เน็ต (A-NET) ที่ประกาศโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ครั้งที่ 1 ซึ่งประกาศผลเป็น คะแนนมาตรฐาน หรือทีสกอร์ และครั้งที่ 2 ซึ่งประกาศผลเป็นคะแนนดิบ ทำให้นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ตัดสินใจยกเลิกการประกาศผลคะแนนครั้งที่ 2 และสั่งให้ตรวจกระดาษคำตอบปรนัยใหม่ทั้งหมด 4.6 ล้านแผ่น ขณะเดียวกัน ก็ยังมีการเรียกร้องให้มีการตรวจคำตอบอัตนัยอีกครั้ง เนื่องจากไม่มั่นใจเกณฑ์การตรวจข้อสอบ โดยในครั้งนี้   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบคะแนนแทน สทศ.นั้น
     ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เวลา 13.30 น. เมื่อวันที่ 14 เม.ย. สกอ.ได้เรียกประชุมด่วนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐทุกแห่ง พร้อมทั้งคณะแพทยศาสตร์ ทุกสถาบัน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงปัญหาการตรวจคะแนนสอบโอ-เน็ตและเอ-เน็ตใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือระบบแอดมิชชั่น และกระทบต่อการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) นายประทีป จันทร์คง ผอ.สทศ. ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
     ภายหลังการประชุมกว่า 3 ชั่วโมง นายภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า สกอ.จะเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเข้ามาตรวจสอบคะแนนโอ-เน็ตและเอ-เน็ต ซึ่งจะให้นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ลงนามแต่งตั้งในวันที่ 17 เม.ย.นี้ ทั้งจะขออำนาจจาก รมว.ศึกษาธิการ เป็นผู้ประกาศผลโอ-เน็ตและเอ-เน็ตด้วย ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลา 10 วัน ก็จะสามารถประกาศผลได้ ในวันที่ 23 เม.ย.นี้ แต่ทางมหาวิทยาลัยต่างๆ เห็นว่า ไม่ควรจะเร่งรัดมากนัก และควรตรวจสอบให้เกิดความมั่นใจ จึงเห็นตรงกันที่จะประกาศผลรอบใหม่ในวันที่ 30 เม.ย.นี้ ในหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ โทรศัพท์ คอล เซ็นเตอร์ ของ สกอ. หมายเลข 0-2576-5555 และจะทำสำเนาคะแนนลงในซีดีรอมแจกไปตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย ขอเป็นรายบุคคล หรือตามศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ในห้างสรรพสินค้า โดยต้องกรอกรหัสส่วนตัวของผู้สมัครจึงจะทราบผลคะแนนของตนเอง
     นายภาวิชกล่าวอีกว่า สำหรับการตรวจข้อสอบปรนัยนั้น   ขณะนี้เริ่มตรวจความสมบูรณ์ของกระดาษคำตอบปรนัยที่ สทศ.ได้สแกนเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ไปได้แล้วกว่าครึ่งหนึ่ง   พบว่ามีกระดาษคำตอบบางแผ่นไม่ได้มีการสแกน ก็จะค้นหากระดาษคำตอบตัวจริงมาสแกนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้นักเรียนมั่นใจว่าไม่มีกระดาษคำตอบหายไปแต่อย่างใด ขณะเดียวกัน สกอ.ได้เขียนโปรแกรมตรวจข้อสอบปรนัยคาดว่าจะเสร็จได้ภายในวันที่ 14 เม.ย. จากนั้นจะเริ่มนำโปรแกรมนี้ตรวจข้อสอบปรนัยทันที
 
     สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยนั้น เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า คุณหญิงสุมณฑา และนายประทีป รับปากกับที่ประชุมว่า ในวันที่ 15 เม.ย.นี้ จะเรียกประชุมอาจารย์ที่ตรวจข้อสอบอัตนัย เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบข้อข้องใจของนักเรียนให้ได้ ในเบื้องต้นหลักการตรวจข้อสอบอัตนัยพบว่าค่อนข้างน่าเชื่อถือ โดย สทศ.จะให้อาจารย์ 2 คน ตรวจข้อสอบแต่ละข้อ โดยยึดหลักว่า อาจารย์ทั้ง 2 คน จะต้องให้คะแนนเท่ากัน ถ้าไม่เท่ากัน จะมีอาจารย์ คนที่ 3 มาตัดสิน โดยพบว่าข้อสอบอัตนัยของวิชาวิทยาศาสตร์มีปัญหาน้อยที่สุด คณะกรรมการอิสระจะตรวจสอบคะแนนใหม่ประกอบกับดูหลักเกณฑ์การตรวจของอาจารย์ผู้ตรวจด้วย สำหรับอัตนัยวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าคนที่ได้คะแนนเป็นศูนย์ อาจเกิดจากปัญหาทางเทคนิค โดยคอมพิวเตอร์อ่านผลคะแนนเพียงแค่ 1 หลักเท่านั้น เช่น ได้ 20 คะแนน แต่คอมพิวเตอร์อ่านคะแนนเป็น 0 ได้ 15 คะแนน คอมพิวเตอร์อ่านเป็น 5 คะแนน เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ง่าย ส่วนอัตนัยวิชาภาษาไทยมีปัญหามากที่สุด ซึ่ง สทศ.จะหารือกันก่อนว่า ปัญหาเป็นอย่างไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และนักเรียนยอมรับได้หรือไม่ หากในที่สุดไม่สามารถหาทางแก้ไขได้จริงๆ ก็จะเสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ ให้ยกเลิกคะแนนอัตนัยวิชาภาษาไทย
 
     ส่วนปฏิทินการรับสมัครแอดมิชชั่นนั้น เลขาธิการ กกอ.กล่าวว่า สกอ.ได้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครแอดมิชชั่น โดยจะเลื่อนการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 7 พ.ค.นี้ ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ชำระเงินผ่านธนาคารจนถึงวันที่ 9 พ.ค. ประกาศผลแอดมิชชั่นตรง วันที่ 14 พ.ค. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายแอดมิชชั่นตรง วันที่ 17-19 พ.ค. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระบบแอดมิชชั่นตรง วันที่ 20 พ.ค. ประกาศผลแอดมิชชั่นกลาง วันที่ 24 พ.ค. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายแอดมิชชั่นกลาง วันที่ 26-29 พ.ค. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระบบแอดมิชชั่นกลาง วันที่ 1 มิ.ย. ซึ่งจากการเลื่อนการรับสมัครดังกล่าว ไม่กระทบต่อการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆแต่อย่างใด
     สำหรับการรับสมัครของคณะแพทย์ต่างๆนั้น นายภาวิชกล่าวว่า คณะแพทย์ฯจุฬาฯยังดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากผู้สมัครกับคณะแพทย์ฯจุฬาฯคนใด มีปัญหาคะแนนโอ-เน็ต และเอ-เน็ต ซึ่งภายหลังทราบผลที่แน่นอนแล้ว ปรากฏว่าคะแนนที่ได้สูงกว่าคะแนนต่ำสุดที่คณะแพทย์ฯจุฬาฯ รับไปแล้ว ทางจุฬาฯก็จะรับเพิ่มเติม ส่วนคณะแพทย์กลุ่ม 9 สถาบัน จะรอคะแนนโอ-เน็ตและเอ-เน็ต รอบใหม่ นอกจากนี้ นักเรียนที่สละสิทธิโควตาของมหาวิทยาลัยต่างๆไปแล้วก่อนหน้านี้ หากการประกาศผลในรอบที่สามแล้ว ต้องการใช้สิทธิโควตาตามเดิม ทางมหาวิทยาลัยต่างๆก็ยินดีที่จะคืนสิทธิโควตาให้แก่นักเรียน แต่นักเรียนต้องยืนยันที่ขอคืนสิทธิโควตาภายในวันที่ 7 พ.ค.นี้
 
     ด้านนายณัฐพงศ์ นพโลหะ ตัวแทนกลุ่มนักเรียนที่ร่วมเรียกร้องต่อกรณีแอดมิชชั่น กล่าวว่า กลุ่มตนเป็นนักเรียนจากต่างจังหวัด อาทิ สระบุรี นครสวรรค์ ศรีสะเกษ กระบี่ สมุทรปราการ เป็นต้น จะเข้าพบนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ที่กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 17 เม.ย.นี้ เวลา 10.00 น. เพื่อขอบคุณนายจาตุรนต์ที่สั่งการให้มีการตรวจข้อสอบปรนัยใหม่ทั้งหมด และจะนำเสนอปัญหาการสอบโอ-เน็ต และเอ-เน็ต ที่เกิดขึ้นในปีนี้เสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อแก้ไขต่อไปด้วย
 
ที่มาจากหนังสือพิมพ์
Date : 2006-04-15 09:14:36

 
Ps…. แสดงความเห็นเกียวกับเรื่องการสอบ และผลสอง O-net และ A-net ได้นะครับ แต่ของให้สุภาพนะครับพี่น้องไม่งันก็คงต้อง ลบ comment นะครับ 

Advertisements

2 Responses to “30 เม.ย.รู้ผลเอ-เน็ต ?”

  1. UTT3R-ShocK Says:

    อ่ะ
     
    โดดรุ่นแรกเลยซวยจริ๊งๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: